سرویس دستگاه کپی توشیبا در محل

کارشناسان بخش « سرویس در محل دستگاه کپی توشیبا» در زمان اعزام به محل، مجموعه‌ای از قطعات جانبی را با خود به همراه خواهند داشت تا در صورت نیاز نسبت به تعویض قطعات معیوب دستگاه اقدام نمایند.