علت گیر کردن کاغذ در دستگاه کپی چیست؟

علت گیر کردن کاغذ در دستگاه کپی چیست؟