دستگاه کپی توشیبا 166

مشخصات دستگاه کپی توشیبا 166