خاموش شدن ناگهانی تلویزیون

چرا تلویزیون ناگهان خاموش می شود؟